MaWIC European Online Conference Successfully Completed

On 25 June 2020, the MaWIC consortium held its final project conference. Due to the Corona situation, the conference was held online.
Together with participants from six countries, we discussed how...

MaWI-Coach pilot course successfully completed

The MaWICoach pilot training has recently finished. 15 participants from Finland, Spain and Germany completed all the modules of the course and received their certificates. The newly acquired...

MaWIC Integration Support Toolbox is now online!

MaWIC Integration Support Toolbox is now online!

MaWIC - Facilitating Migration and Workplace Integration with Qualified Personnel and Concepts

© Fotalia / Mila Supynska

"Integration through work" är en av hörnstenarna för framgång för att säkerställa en bra integration för invandrare / flyktingar i allmänhet i sin nya levnadsmiljö utomlands, men en framgångsrik integration genom arbete slutar inte med att underteckna anställningsavtalet. Integration på arbetsplatsen är en interaktiv process som kräver ansträngningar från alla berörda parter: migrerande arbetstagare, arbetsgivare och personal och på vissa arbetsområden, även arbetsgivarnas kunder och klienter. Förutom praktiska och juridiska aspekter är interkulturella och sociala processer nyckeln för att bana väg för en bra integration på arbetsplatsen.

 

För att underlätta en framgångsrik integrering för migranter på arbetsplatsen kommer MaWIC-projektet att utveckla en "Migration and Workplace Integration Coach" (MaWICoach) och även en kurs för utbildare. MaWICoaches kommer att ge support och tillhandahålla nödvändig vägledning och coachning till arbetsgivare och migrerande arbetstagare inom integrationsprocessen på arbetsplatsen . Framtida MaWICoaches kan vara utbildare inom vuxen utbildningen, yrkesinriktade utbildningar, samt personal i företag som ansvarar för arbetsplatsintegration.

Vad gör vi?

Integration på arbetsplatsen är ett viktigt inslag för hållbarhet i integrationsprocesser och en utmaning för arbetsgivare, migranter och kollegor. Av denna anledning kommer MaWIC projektet att utveckla  olika material för att underlätta arbetsplatsintegrationen.

© Flaticon, designed by Freepik

"Migrations- och arbetsplatsintegrationscoachers" (MaWICoaches) är facilitatorer för framgångsrik integration på arbetsplatsen av invandrare. Deras roll bildas i början av projektet genom utveckling av profilen inklusive krävda kunskaper, färdigheter och kompetenser.

© Flaticon, designed by Freepik

En MaWIC-kurs för "Migration and Workplace Integration Coach" kommer att skapas och den kommer att tillämpa ett flertal sammanflätade inlärningsmetoder som det omvända klassrummet, distansutbildning, arbetsbaserat lärande, gränsöverskridande lärande.

© Flaticon, designed by Freepik

I samband med MaWI-Coach-profilen definierar projektpartnerna ett arbetsplatsintegrationskoncept som riktar sig till arbetsgivarens sida av integrationsprocessen med adekvata verktyg och material. Vidare skrivs ett migrations- och integrationsstödskoncept som tar upp arbetsplatsintegrationen av migrerande arbetstagare som kompletterar de offentliga insatser som gjorts för att integrera invandrare i samhället. Båda koncepten och de integrerade verktygen är avsedda att stödja personal som arbetar med migrations- och arbetsplatsintegration.

© Flaticon, designed by Freepik

MaWIC arbetar med rekommendationer för policy och praxis för att säkerställa en hållbar integrering av migranter på arbetsplatsen. Det transnationella partnersamarbetet kommer att generera riktlinjer för tillämpning på mikro-, meso- och makronivå, adresserat till företag, utbildningsorganisationer genom att utnyttja resultat och perspektiv från projektet.

Partner

MaWIC-projektet genomförs av ett konsortium av sex partners med kompetens inom integration och erfarenhet inom de valda sektorerna sjukvård, transport och logistik samt fordonsindustrin.